Naše služby

Kataster nehnuteľností

 1. Geometrické plány na:

 • prevody vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • zameranie novostavieb a kolaudácie objektov
 • zriadenie vecných bremien k nehnuteľnostiam
 • obnovenie pôvodných hraníc parciel

 1. Vytýčenie hraníc pozemkov

 1. Pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy

 1. Písomné a grafické identifikácie pôvodných pozemkov

 1. Chronológie vývoja vlastníckych vzťahov nehnuteľností

Investičná výstavba

 1. Vytyčovanie stavebných objektov
  a líniových stavieb

 • vytyčovacie siete
 • vytýčenie polohových osí objektov
 • vytýčenie základov, základových pätiek

 1. polohopisné a výškopisné plány
  pre projektové účely

 1. dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb

 1. špeciálne práce

 • sledovanie posunov a deformácií stavieb

Realitné služby

 1. Zabezpečenie znaleckých posudkov pre ocenenie nehnuteľností

 1. Technická a právna pomoc pri prevodoch vlastníctva nehnuteľností

 1. Príprava stavieb - výkupy a vyvlastňovania pozemkov

Podklady

V prípade záujmu o poskytnutie našich služieb prosíme poskytnúť tieto podklady nevyhnutné pre zabezpečenie ďalších informácií a prípravu cenovej kalkulácie pre odberateľa:

Pre práce týkajúce sa katastra nehnuteľností:

 1. Názov katastrálneho územia a prípadne lokality, v ktorej sa práce budú vykonávať
 2. Parcelné číslo podľa katastra nehnuteľností ( C KN resp. E KN)
 3. Účel (využitie) výsledkov geodetických prác poskytnutých našou firmou.

Pre práce týkajúce sa investičnej výstavby:

 1. Názov katastrálneho územia a prípadne lokality, v ktorej sa práce budú vykonávať
 2. Projektovú dokumentáciu stavby v analógovej alebo v digitálnej forme vo formáte dgn resp. dwg
 3. Špecifikáciu požadovaných geodetických prác.

Ceny

V závislosti od rozsahu dodávky a požiadaviek klienta, spracujeme každému písomne cenovú ponuku.

Termíny

Podľa dohody s odberateľom, spravidla 7- 60 dní od prijatia objednávky.