Geodézia

Kedy vyhľadať odborníkov na geodetické a realitné služby?

G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.

Vždy, keď :

 • kupujete pozemok, ktorý treba odčleniť z väčšieho pozemku
 • chcete stavať rodinný dom, prípadne inú stavbu a potrebujete zameranie skutočného stavu pozemku a inžinierskych sietí ako podklad pre projektanta
 • uvažujete realizovať výkop základov novostavby a treba ich polohu vytýčiť na pozemku
 • potrebujete zapísať do katastra rozostavanú stavbu ako zábezpeku úveru od banky
 • máte spor o priebeh vlastníckej hranice s vlastníkom susedného pozemku
 • vlastnícke vzťahy k vašim pozemkom a stavbám nie sú evidované v katastri nehnuteľností v súlade so skutočnosťou
 • ste nadobudli nehnuteľnosti dedením a potrebujete ich vidieť v teréne
 • máte pochybnosti o hodnovernosti údajov katastra
 • potrebujete spracovať právne listiny (zmluvy, dohody) na prevod vlastníctva
 • potrebujete spracovať znalecké posudky na ocenenie nehnuteľnosti
 • potrebujete sceliť pozemky, kde ste spoluvlastníkom tzv. pozemkové úpravy
 • prešetriť vývoj vlastníctva k vašim nehnuteľnostiam od pozemkovej knihy až po súčasnosť

Z histórie

Geodeti v minulosti

G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.
G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.

Geodeti v súčasnosti

G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.
G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.

Slovník pojmov

Geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov. Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.

Určená lomovými bodmi. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považuje hranica podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci susedných pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná.

Geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla.

Vymedzenie tvaru a rozmerov nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia ich hranicami.

Bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.

Vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického určenia a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre.

Územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.

Súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia.

Polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemkov.

Mapa, na ktorej sú zobrazené pozemky vymedzené vlastníckymi hranicami v nájme právnických osôb a fyzických osôb a sú zlúčené do väčších celkov.

Porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine a inej listine a v iných operátoch so zápisom a zákresom v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra.

Mapa alebo súhrn mapových listov, ktoré súvisle pokrývajú územie, so základným, všeobecne využiteľným obsahom; jeho vydavateľom je štátny orgán. Ak toto dielo tvorí súhrn mapových listov, tieto listy majú jednotný klad, označenie, značkový kľúč, kartografické zobrazenie a spravidla jednotnú mierku.

Meračské práce, zaznamenávanie a spracúvanie výsledkov merania, zobrazovacie práce a aktualizácia súboru geodetických informácií.