Projekt jednoduchých pozemkových úprav Babiná, lokalita Hoštet

Obvod JPÚ

Obvod so znázornením Stavu CKN, určeného operátu EKN a bonitných hodnôt

Polohopisné mapovanie

Výškopisné mapovanie