home

o nás

služby

referencie

kontaktA. Práce v katastri nehnuteľností

1. vyhotovovanie geometrických plánov na:
   - prevody vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
   - zameranie novostavieb a kolaudácie objektov
   - zriadenie vecných bremien k nehnuteľnostiam
   - obnovenie pôvodných hraníc parciel
   - uplatnenie reštitučných nárokov
2. vytyčovanie vlastníckych a užívateľských hraníc pozemkov
3. grafické identifikácie a vyhotovovanie podkladov k zisťovaniu vlastníckych     práv nehnuteľností
4. registre obnovenej evidencie pozemkov a pozemkové úpravy
5. ostatné práce
  - odborné poradenstvo
  - vyvlastňovacie elaboráty

B. Práce v investičnej výstavbe

1. polohopisné a výškopisné plány pre projektové účely
2. vytyčovanie stavebných objektov s priestorovou skladbou a líniových stavieb
   - vytyčovacie siete stavieb
   - vytýčenie hlavných polohových osí objektov, základových jám, debnení
   - kontrolné merania
3. dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb
4. špeciálne práce
   - sledovanie posunov a deformácií stavieb
V prípade záujmu o poskytnutie našich služieb prosíme poskytnúť tieto podklady nevyhnutné pre zabezpečenie ďalších informácií a prípravu cenovej kalkulácie pre odberateľa:

Pre práce týkajúce sa katastra nehnuteľností:

1. Názov katastrálneho územia a prípadne lokality, v ktorej sa práce budú vykonávať
2. Parcelné číslo podľa katastra nehnuteľností ( C KN resp. E KN)
3. Účel (využitie) výsledkov geodetických prác poskytnutých našou firmou.

Pre práce týkajúce sa investičnej výstavby:

1. Názov katastrálneho územia a prípadne lokality, v ktorej sa práce budú vykonávať
2. Projektovú dokumentáciu stavby v analógovej alebo v digitálnej forme
vo formáte dgn resp. dwg
3. Špecifikáciu požadovaných geodetických prác .Zmluvné ceny stanovené dohodou vychádzajúc z Cenníka geodetických prác vydaného Komorou geodetov a kartografov v decembri 2003. V závislosti od rozsahu alebo početnosti nadväzujúcich dodávok geodetických prác je možná individuálna kalkulácia.Podľa dohody s odberateľom, spravidla 7- 60 dní od prijatia objednávky.


home    |     o nás    |     služby    |     referencie    |     kontakt 

©2005 G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené!
webdesign VISIBLE BRAND, s.r.o.